GLAVNI ELEMENTI ZA RAST IN RAZVOJ RASTLIN

Pomen dušika za sadno drevje:

Dušik je element, ki ga rastline neobhodno potrebujejo za rast in razvoj.  Je sestavni del listnega zelenila in beljakovin ter s tem sestavni del vsake žive celice. Učinkuje na rast in zvečuje energijo fotosinteze. Dušik je tudi v mnogih encimih, hormonih in vitaminih, predvsem ga je dosti v listju  in semen. Dušik v rastlini potuje, in sicer iz starejših delov rastline v mlajše dele. Zato se znaki pomanjkanja pojavljajo najprej na starejih delih rastline in šele pozneje na mlajših.

Znaki pomanjkanja dušika

Znaki pomanjkanja dušika so pri vseh sadnih vrstah zelo podobni.  Poganjki so tanki in kratki, listi redki, majhni, rumeno zelene barve in predčasno odpadajo. Odpadejo najprej starejši spodnji listi, nato mlajši proti vrhu poganjkov. Cvetni brsti in cvetovi so redki.
Plodovi so drobni, živo obarvani, predčasno dozorevajo, zgodi se lahko, da celo odpadejo nedozoreli.
Pomanjkanje dušika se pojavlja v vsakem letnem času in pri vseh sadnih vrstah ne glede na starost.

Znaki preobilice dušika

Tako kot pomanjkanje dušika, vpliva tudi njegova preobilica neugodno na rast in pridelek.  Znaki preobilice dušika so podobni pri vseh sadnih vrstah.  Rast poganjkov je močna, podaljša se pozno v jesen, zaradi česar poganjki ne olesene in pozimi pogosto pozebejo.  Listi so veliki, mesnati in temno zeleni ter jeseni pozno ali sploh ne odpadejo.  Plodovi so debeli, slabo obarvani, brez okusa, pozneje dozorijo in so slabo obstojni med skladiščenjem.
Odpornost dreves proti boleznim in mrazu je precej manjša. Mlado sadno drevje, pregnojeno z dušikom, pozneje zarodi.

Ukrepi

Dušika manjka skoraj povsod, kjer se iz zemlje hitro izgublja pod vplivom dežja in delovanja mikroorganizmov.  Zato gnojimo z gnojili, ki vsebujejo dušik.  Med dušidna gnojila prištevamo organska gnojila, kot so hlevski gnoj, gnoievka itd. In rudninska dušična gnojila, kot so nitro monkal, amonsulfat itd.
Dušik lahko sprejemajo rastline prek korenin (talno gnojenje) in zelenih delov, listov (gnojenje na list ali foliarno gnojenje).

Pomen fosforja za sadno drevje

Fosfor  je element, ki ga potrebuje sadno drevje v manjši količini kakor dušik in kalij.  Vendar je fosfor v vseh delih sadnega drevja, predvsem je pomemben za razvoj korenin in razplodnih organov, kot so cvetovi, plodovi in seme.  Fosfor uravnava bujnost rasti in vpliva na pravočasno dozorevanje lesa, istočasno pa pospešuje tudi cvetenje, oplojevanje in zorenje plodov.  Količina fosforja v rastlini se med rastjo spreminja, odvisno od letnega časa.  Največ ga vsebujejo rastline junija, najmanj pa septembra.

Znaki pomanjkanja fosforja

Znaki pomanjkanja fosforja so zelo podobni znakom, značilnim za pomanjkanje dušika.  Pri milejši obliki pomanjkanja fosforja ostanejo poganjki kratki in tanki, listje se ne razvije do normalne velikosti in debeline, vendar obdrži normalno temno zeleno barvo.  Pri močnejši obliki pomanjkanja se prično listi zvijati in rasti pod ostrim kotom, barva se spreminja počasi od zelene v škrlatno ali bakreno rdečo, nato listi predčasno odpadejo.
Prvi odpadejo starejši listi in šele nato mlajši.  Pri breskvah ostanejo vršni listi v obliki šopa ali rozete še dolgo na drevesu.
Cvetni brsti in cvetovi so redki, plodovi ostanejo drobni in slabo obarvani. Pridelek se znatno zmanjša, prav tako tudi odpornost proti zimskim pozebam.

Ukrepi

Fosfor je v zemlji, od koder ga rastline črpajo, v različnih oblikah vezan na talne koloide.  Za rastline je težko dostopen.  Kemične analize tal kažejo, da pri nas primanjkuje fosfora povsod, še posebno malo ga je v globljih plasteh zemlje, kjer so korenine.  Ker je težko topen in ga voda le počasi izpira v globino, ga rastlinam dodajamo v obliki fosfornih gnojil, kot so superfosfat, T h o masova žlindra, itd.
Gnojila spravimo v globlje plasti zemlje že ob rigolanju ali v sadilne jame vsaj en mesec pred sajenjem (založno gnojenje).

Pomen kalija za sadno drevje

Na splošno velja, da potrebuje sadno drevje precej kalija. Koščičarji, zlasti breskve, so še posebej zahtevni glede količine kalija v tleh, medtem ko so zahteve pečkarjev nekoliko manjše.  Kalij je v vseh organih sadnega drevja, predvsem v rodnih vejah, listih in plodovih. Količina kalija se v rastlini spreminja glede na razvoj njenih organov.  Ved kalija vsebujejo mlajši deli rastline, medtem ko ga imajo starejši deli manj.  Kalij sodeluie pri tvorbi beljakovin in skladiščenju ogljikovih hidratov, uravnava rast korenin in ugodno vpliva na debelino, barvo in kakovost plodov.

Znaki pomanjkanja kalija

Znaki pomanjkanja kalija v manjšem obsegu so podobni znakom pomanjkanja dušika, zato jih pogosto zamenjuiemo. Če kalija primanikuje malo, drevje slabše raste in slabše rodi.  Kalija običajno primanjkuje proti koncu rasti listom, ki rastejo v sredini mladike. Zaradi pomanjkanja kalija listni robovi potemnijo, zelena barva listnega robu se spremeni v rjavo rdečo, nakar se listni rob zadne sušiti  in vihati navzgor.  Meja med zelenim delom lista in posušenim listnim robom je ostra.  Plodovi so drobni, slabo obarvani in plehkega okusa.

Ukrepi

Kalija je v zemlji razmeroma veliko, posebno v težkih ilovnatih in glinastih zemljah, medtem ko ga je v lahkih, peščenih in plitvih tleh manj.  Je lažje topen in hitreje prodira v globlje plasti zemlje kot fosfor.  Ker ga sadno drevje, posebno koščičarji (breskve), potrebujejo veliko, ga dodajamo v obliki kalijevih rudninskih gnojil, kot so kalijeva sol, kalijev sulfat, itd. Ker ga potrebujejo rastline v globljih plasteh zemlje, je priporočljivo, da ga tako kot fosforna gnojila vnesemo v globino ob rigolanju ali kopanju jam pred sajenjem (založno gnojenje ali gnojenje na zalogo).

Pomen kalcija za sadno drevje

Kalcij  je element, ki ga najdemo v listju, deblu in koreninah sadnega drevja.  Rastline ga potrebujejo za gradnjo celičnih open, pri tvorbi klorofila in pri nevtralizaciji organskih kislin v rastlini.  Kalcij vpliva na kakovost plodov, koščičarji ga potrebujejo za tvorbo koščic.

Znaki pomanjkanja kalcija

Znaki pomanjkanja kalcija so kloroza listja in smolikavost pri koščičarijh. Pomanjkanje se pokaže prej na mladih in šele pozneje na starejših delih mladik ali drevesa.

Ukrepi

Kalcija primanjkuje običajno na listih v zelo izpranih tleh.  Zato pri nas ni potrebno gnojiti s kalcijem, razen v primerih, ko so tla prekisla.  V tem primeru dodamo določeno količino apna ali snovi, ki vsebuje apno (žgano apno, mleti apnenec, … ). Če kislost zemlje ni prevelika, zadostuje že gnojenje z bazičnimi rudninskimi gnojili.

Gnojenje sadnega drevja

Gnojenje s fosforjem in kalijem: v primeru, da rezultati analize tal dosežejo pretirano preskrbljenost tal (razred D), opustimo gnojenje z elementom, ki je v presežku. Če je založenost tal slabša od razreda dobre preskrbljenosti tal (razred C), sme pridelovalec za založno gnojenje (do starosti nasada treh let) porabiti največ 250 kg/ha P2O5 in 300 kg/ha K2O na leto (tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja).

Preglednica 1: Razred založenosti C glede na tip tal

Razred založenosti
C (mg/100 g tal)
LAHKA
TLA
SREDNJE TEŽKA
TLA
TEŽKA
TLA
K2O - Kalij 16 - 25 20-30 23-33
P2O5 - Fosfor 12 - 25

Gnojenje s fosforjem in kalijem opravimo s fosforjevimi in kalijevimi gnojili. Na trgu je veliko vrst gnojil z visoko vsebnostjo omenjenih elementov. Ker sta fosfor in kalij v tleh slabše mobilna, potrebujeta dlje časa za vstop v rastlino. Zato je priporočljivo, da se polovičen odmerek fosforja in kalija aplicira že v jesenskem času, druga polovica pa v spomladanskem času. Za jesensko gnojenje uporabimo gnojila brez dušika, saj dušik v tem času neugodno vpliva na prezimitev rastline. V spomladanskem času pa imamo na izbiro različna gnojila, ki vsebujejo visoko vsebnost fosforja in kalija in tudi dušik. Takšno gnojilo je Sadjarski Gardin. V primeru, da analiza tal pokaže zelo slabo založenost s fosforjem in kalijem, drevesu pomagamo tudi z uporabo foliarnih-listnih gnojil v spomladanskem času, ko drevo proizvede dovolj listne mase. Takšno je gnojilo Foliar PK ali Nutri-phite PK, ki vsebuje fosfor v fosfitni obliki in je zato še lažje sprejemljiv rastlinam, njegov stranski učinek pa je tudi zatiranje glivičnih bolezni. Oba lahko dodajamo fitofarmacevtskim sredstvom.

Gnojenje z dušikom:

Pridelovalec potrebe po dušiku določi glede na vizualne ocene ali foliarne analize ali analize po Nmin metodi. Če se pri tem odloči za največje dovoljene letne odmerke čistega dušika (iz preglednice 2), te razdeli na 2 do 3 obroke. Ob jesenskem dognojevanju pred odpadanjem listja najkasneje do 31. oktobra ne dodajamo več kot 20 kg čistega N/ha (razen pri koščičarjih in leski, kjer se doda največ 40 kg čistega N/ha).
V obdobju od odpadanja listja do cvetenja sadnega drevja ali ozelenitve negovane ledine dodajanje mineralnih dušičnih gnojil ni priporočljivo, v integrirani pridelavi pa sploh ni dovoljeno, prav tako tudi ni dovoljeno v obdobju od konca junija do jeseni. Izjema so češnje in leska, ki jih lahko gnojimo po obiranju. Oljko gnojimo z dušikom od konca februarja do sredine junija, oreh pa od konca marca do srede junija.
Letno ni dovoljeno dodati večje količine N (kg/ha) kot je za posamezne sadne vrste prikazano v preglednici 2 (velja za integrirano pridelavo sadja).

Preglednica 2: Maksimalno dovoljene letne količine čistega N na ha po sadnih vrstah:

Sadež N (kg/ha)
Breskev 150
Marelica 150
Češnja 140
Češplja 140
Oljka 90
Kaki 90
Jablane, Hruške 60 (zlati delišes in gala 90)
Oreg 120
Aktinidija 150
Leska 120
Kostanj 120
Jagode 60
Borovnice 60

Zgoraj napisane so smernice za integrirano pridelavo sadja. Teh smernic se je priporočljivo držati tudi na domačem vrtu. Za gnojenje z dušikom na domačem vrtu uporabimo Sadjarski Gardin , s katerim sadju dodamo tudi fosfor in kalij, ali KAN.

Gnojenje z organskimi gnojili: v katerem koli sadovnjaku, naj bo to manjši sadovnjak ob hiši ali plantažni nasad, ne smemo pozabiti na vzdrževanje organske snovi oz. humusa v tleh. To je osnova za sprejem mineralnih gnojil, ki jih dodajamo v sadovnjak. Če v tleh ni dovolj humusa, se bodo hranila hitreje izpirala v nižje plasti tal, tla pa bodo zbita, nerodovitna in težje bodo zadrževala vlago. Organska gnojila dodajamo v jeseni (okotber) ali spomladi ob cvetenju sadnega drevja ali ozelenitvi negovane ledine. Najbolje je dodati polovični priporočen odmerek v jesenskem, drugo polovico pa v spomladanskem času. Uporabimo Agrosol, ki je tradicionalno organsko gnojilo rastlinskega izvora z močno izraženim delovanjem na razvoj koristnih drobnoživk v tleh.

POMANJKANJE HRANIL

POMANJKANJE ŽELEZA PRI JABLANAH

V primeru, da so jablane posajene v tleh, ki vsebujejo veliko kalcija, lahko pride do pomanjkanja železa. Pomanjkanje se odraža tako, da listi postajajo vse bolj bledi. Na koncu so samo še listne žile zelene, polja med njimi pa so rumenkasta. Rumeni listi v kratkem času porjavijo in se posušijo. Ker je list tovarna hrane, jablana obložena s številnimi plodovi ne more biti brez listja. Rast plodov se zaustavi, če ni dovolj hranilnih snovi. Preprečevanje je enostavno, rastlino nekajkrat poškropimo po listih s foliarnim gnojilom Foliar železo PRO. V primeru, da želimo jablanam dodati še druge elemente, jih poškropimo s foliarnim gnojilom Foliar železo.

POMANJKANJE KALCIJA PRI JABLANAH

Pomanjkanje kalcija se zelo pogosto pojavlja. Današnje jablane niso več takšne, kot so bile včasih, ko so rodile le vsako drugo leto. Danes imamo nizko rastoča drevesa, ki bogato rodijo vsako leto. Rastline so pogosto nekoliko premalo obrezane, kar pomeni, da smo jih zelo obremenili. Redko kateri sadjar odstrani pri redčenju dovolj plodov. Pomanjkanje kalcija se največkrat pokaže šele po obiranju v shrambi. Plodovi, ki jim primanjkuje kalcija, dobijo okroglaste pege, ki nastanejo pod kožico in so grenkega okusa. Obstojnost takšnih plodov je kratkotrajna. PREPREČEVANJE GRENKE PEGAVOSTI, ki je posledica pomanjkanja kalcija, moramo pričeti 5 tednov po končanem cvetenju. Jablane imajo dovolj kalcija le v začetku, potem ga prične primanjkovati. Primanjkuje ga v plodovih, do kamor zaradi različnih vzrokov ne prispe dovolj kalcija, tudi če rastline rastejo na apnenčastih tleh. Rastline vsaj 3 do 5 krat poškropimo po plodovih s foliarnim gnojilom Foliar kalcij. Uporabimo ga lahko skupaj s sredstvi za varstvo rastlin ali samega. Škropljenja izvajamo vse do obiranja in na ta način popolnoma preprečimo grenko pegavost. Plodovi bodo brez peg, trpežnejši in dalj časa jih bomo lahko skladiščili.

Grenka pegavost zaradi pomanjkanja kalcija Grenka pegavost zaradi pomanjkanja kalcija

POMANJKANJE BORA PRI JABLANAH

Jablanam včasih primanjkuje tudi bor. Kljub temu, da ga potrebujejo zelo malo, lahko ob njegovem pomanjkanju nastanejo težke poškodbe. Pri pomanjkanju bora, lahko pri jablanah plodovi niso več lepe okrogle oblike. Če plod prerežemo počez, vidimo, da je zvezdasto oblikovan. PREPREČEVANJE pomanjkanja bora je mogoče na več načinov. Najbolj enostavno je, če jablane poškropimo z visoko koncentriranim borovim foliarnim gnojilom Foliar bor PRO tik pred cvetenjem, nato pa še enkrat takoj po končanem cvetenju. Če želimo rastlinam dodati še druge elemente, jih poškropimo s foliarnim gnojilom Foliar bor. Priporočljivo je še tretje škropljenje takoj po obiranju. 

Na spletni strani VIP trade poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu VIP trade
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.